A oes gan safle ganiatâd, trwydded neu esemptiad (Cofrestr Gyhoeddus)

Diweddariad Coronafirws

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost.

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig. Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau ac eithriadau i ddiwydiant, busnesau ac unigolion gynnal rhai gweithgareddau a allai lygru neu niweidio’r amgylchedd. Yn achos sawl gweithgaredd, dywed y ddeddfwriaeth yn bendant fod rhaid i’r Gofrestr Gyhoeddus fod ar gael.

Cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff

Os byddwch yn trefnu i wastraff gael ei gasglu o'ch busnes neu'ch cartref, dylech sicrhau bod y busnes sy'n ei gasglu wedi'i gofrestru.

Mae cofrestriad gyda'r rheoleiddwyr yng Nghymru (CNC), Lloegr (Asiantaeth yr Amgylchedd), neu'r Alban (SEPA) yn ddilys yn unrhyw un o'r tair gwlad hyn. Holwch eich cludwr i weld lle maen nhw wedi'u cofrestru.

Nid oes angen i chi gael prawf wedi'i argraffu o gofrestriad cludwr.

Chwilio'r cofrestr cyhoeddus cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff.

Cofrestr gyhoeddus ar-lein

Chwiliwch am ddogfennau cais a dogfennau cydymffurfio ar gyfer trwyddedau amgylcheddol gwastraff, ansawdd dŵr a diwydiannau rheoleiddiedig; trwyddedau adnoddau dŵr; a thrwyddedau morol, a lawrlwythwch y dogfennau hyn.

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho meddalwedd i weld rhai dogfennau ar ein system ar-lein - er enghraifft, os nad yw'ch system e-bost yn gydnaws ag Outlook. Os nad ydych chi am wneud hyn, neu os oes angen dogfen arnoch mewn fformat gwahanol neu fwy hygyrch, cysylltwch â ni.

I weld dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus a dderbyniwyd gan gwsmeriaid, neu a grëwyd gennym ni, o 1 Medi 2018, ewch i'r gofrestr gyhoeddus ar-lein nawr.

I weld dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus sy'n hŷn na 1 Medi 2018, defnyddiwch ein proses gofyn am wybodaeth am drwyddedau.

I gael gwybodaeth am drwyddedau gwastraff yn unig, gallwch hefyd edrych ar ein map gwastraff trwyddedig.

 

Trwyddedau gwastraff, ansawdd dŵr, adnoddau dŵr a gweithfeydd

Gweld manylion pob Trwydded Gwastraff, Ansawdd Dŵr, Adnoddau Dŵr a Gweithfeydd cyfredol a roddwyd yng Nghymru.

Gweld y gofrestr gyhoeddus ar gyfer Gwastraff, Ansawdd Dŵr, Adnoddau Dwr a Gweithfeydd

Eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr

Gweler manylion yr holl eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr a gofrestrwyd yng Nghymru ar y gofrestr gyhoeddus:

Gweld y gofrestr gyhoeddus ar gyfer eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr

Cofrestriadau cynhyrchydd gwastraff peryglus

Gweler manylion yr holl gofrestriadau Cynhyrchydd Gwastraff Peryglus yng Nghymru ar y  Gofrestr Gyhoeddus.

Gweld y gofrestr gyhoeddus Cynhyrchydd Gwastraff Peryglus

Cyfleusterau triniaeth awdurdodedig ar gyfer cerbydau ar ddiwedd eu hoes 

Gweler y daenlen isod ar gyfer cofrestr gyhoeddus CNC o cyfleusterau triniaeth awdurdodedig cerbydau ar ddiwedd eu hoes. 

Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) cyfleuster trin awdurdodedig cymeradwy (AATF) ac allforwyr cymeradwy (AE)

Gweler y daenlen isod ar gyfer cofrestr gyhoeddus CNC o WEEE, AATFs ac AEs.

Delwyr metel sgrap

Gweler y daenlen am gofrestr gyhoeddus CNC o ddelwyr metel sgrap yng Nghymru.

Daw’r wybodaeth am ddelwyr metel sgrap ar ein cofrestr gyhoeddus o Awdurdodau Lleol yn uniongyrchol, sy’n gyfrifol am gywirdeb eu data.

Dim ond lletya’r gofrestr y mae CNC, ac felly os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch trwydded, dylech gysylltu â’ch Awdurdod Lleol.

Coed, coetiroedd a choedwigaeth

Ceisiadau ar gyfer cwympo coed

Rydym yn cyhoeddi manylion trwyddedau cwympo arfaethedig am gyfnod minimwm o bedair wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn gallwch weld y cynigion a rhoi sylwadau arnynt. 

Gweld cofrestr cwympo coed

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA)

Dan Reoliadau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA) (Coedwigaeth) 1999 mae’n rhaid inni ddangos y penderfyniadau a wnawn ynghylch a fydd cynigion yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.

Gweld yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer y gofrestr coedwigaeth

Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (FRP)

Darganfyddwch fanylion ynglŷn â sut yr ydym yn cymeradwyo cwympo coed ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru drwy Gynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (FRP). Mae hyn yn caniatáu inni ddangos lefel reoleiddio gyfwerth ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru.

Gweld cofrestr Cynllun Adnoddau Coedwigoedd

Gwybodaeth bellach o’r gofrestr gyhoeddus a’r cynllun cyhoeddi trwyddedau

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch o’r dolenni uchod gallwch gysylltu â’r tîm ymholiadau a fydd yn gallu dweud wrthych a yw’r wybodaeth rydych ei hangen ar gael a sut mae cael mynediad ati.

Nod Cynllun Cyhoeddi Trwyddedau CNC yw rhoi gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau. Mae’r ddogfen isod yn cynnwys manylion am yr hyn sydd ar gael ar gyfer yr holl gyfundrefnau trwyddedu y mae CNC yn gyfrifol amdanynt.

Gallwch weld a oes gan gwmni neu unigolyn ganiatâd, trwydded neu esemptiad i weithredu’n gyfreithlon ar gyfer unrhyw fath o weithgarwch arall rydym yn ei reoleiddio drwy gysylltu â’r tîm ymholiadau.

Ebost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Ffôn: 0300 065 3000 (Llun - Gwener 9am - 5pm)

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Delwyr Metel Sgrap EXCEL [169.9 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf