Datganiad caethwasiaeth fodern 2020-21

Fel y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn glynu at y safonau uchaf o ran ymddygiad moesegol yn ein holl weithgareddau ac rydym yn ymrwymedig i welliant parhaus. Nid yw CNC yn ymwneud ag arferion masnachu pobl, caethwasiaeth na llafur gorfodol nac yn eu caniatáu.

Mae ein gwerthoedd wrth wraidd yr hyn ydym fel sefydliad. Maent yn amlinellu'r hyn sy'n bwysig i ni, sut rydym fel pobl a'r hyn rydym am ei gyflawni:

 • rydym yn frwdfrydig am amgylchedd naturiol Cymru
 • rydym yn gofalu am ein gilydd a'r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
 • rydym yn gweithio gydag uniondeb
 • rydym yn gwneud gwahaniaeth nawr ac ar gyfer y dyfodol
 • rydym yn falch o wasanaethu pobl Cymru

Rydym yn ymrwymedig i wella ein harferion busnes i frwydro yn erbyn caethwasiaeth fodern a masnachu pobl ac i sicrhau nad ydym yn rhan o unrhyw droseddau hawliau dynol. Rydym yn ymrwymedig i beidio â goddef caethwasiaeth, masnachu pobl nac arferion llafur plant.

Diffiniadau

At ddibenion y datganiad hwn rydym wedi mabwysiadu'r diffiniadau canlynol:

‘Caethwasiaeth’ yw pan arferir perchnogaeth dros unigolyn. Mae rhywun mewn caethwasiaeth os yw’r canlynol yn berthnasol iddo:

  • caiff ei orfodi i weithio dan fygythiad meddyliol neu gorfforol

  • mae’n eiddo i ‘gyflogwr’ neu'n cael ei reoli ganddo, fel arfer trwy gamdriniaeth feddyliol neu gorfforol neu o dan fygythiad camdriniaeth

  • caiff ei ddad-ddyneiddio, ei drin fel nwydd neu ei brynu a’i werthu fel ‘eiddo’

  • caiff ei gyfyngu'n gorfforol neu caiff cyfyngiadau eu gosod ar ei ryddid.

 • Mae ‘caethwasanaeth’ yn cynnwys y rhwymedigaeth i ddarparu gwasanaethau drwy orfodaeth.

 • Mae ‘llafur gorfodol’ yn cynnwys gwaith neu wasanaeth a orfodir ar unrhyw unigolyn o dan fygythiad cosb ac nad yw'r unigolyn wedi cynnig ei hun yn wirfoddol ar ei gyfer.

 • Mae ‘masnachu pobl’ yn ymwneud â threfnu neu hwyluso’r broses o symud unigolyn arall gyda'r bwriad o gam-fanteisio arno.

Bydd y datganiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar y gofrestr Tryloywder mewn Cadwyni Cyflenwi (TISC) (www.tiscreport.org).

Ein Cadwyni Cyflenwi

Cynhwysir cadwyni cyflenwi CNC yn bennaf o fewn y categorïau canlynol:

 • Peirianneg Sifil
 • Fflyd a Chyfleusterau
 • Cyfarpar a gwasanaethau TGCh
 • Gwasanaethau proffesiynol
 • Rheoli Tir
 • Hydrometreg a Thelemetreg
 • Gweithrediadau Coedwigaeth

Mae gan CNC lawer o gontractau a fframweithiau presennol ar gyfer categorïau gwariant penodol. Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS) yn gorff prynu canolog a'i rôl yw sefydlu contractau a chytundebau fframwaith i’w defnyddio gan Sector Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd yn defnyddio fframweithiau Gwasanaeth Masnachol y Goron (CCS) ac Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) lle mae hynny'n briodol. Gwneir penderfyniadau ynghylch a ddylid prynu o gontract neu gytundeb fframwaith CNC sy'n addas gan yr Arweinydd Caffael neu'r Arweinydd Categori.

Rydym yn cydnabod y Cyflog Byw ar gyfer ein holl weithwyr, amser llawn neu ran amser.

Ein polisïau

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau nad oes achosion o gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn digwydd o fewn ein cadwyn gyflenwi nac o fewn unrhyw ran o'n busnes. Rydym yn parhau i ddatblygu ein polisïau a'n gweithdrefnau er mwyn adlewyrchu ein hymrwymiad i weithredu'n gynaliadwy, yn foesegol a chydag uniondeb ym mhob un o'n cydberthnasau busnes.

Ein nod yw datblygu, gweithredu a gorfodi systemau, prosesau a rheolaethau effeithiol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw achosion o lafur plant, caethwasiaeth na masnachu pobl yn digwydd sy'n gysylltiedig â'n gweithgareddau. Mae hwn yn ymgymeriad sylweddol a bydd yn cwmpasu nifer o feysydd o fewn busnes CNC.

Mae CNC yn lliniaru'r risg bod caethwasiaeth fodern yn digwydd o fewn y gweithlu trwy sicrhau bod staff a gyflogir yn uniongyrchol yn cael eu recriwtio trwy bolisïau recriwtio adnoddau dynol cadarn. Mae polisi chwythu'r chwiban ar waith fel bod aelodau staff yn gallu tynnu sylw at unrhyw bryderon ynghylch camweddau yn ogystal â chanllawiau i staff sy'n profi cam-drin domestig. Lle y bo’n bosib, mae staff a gyflogir dros dro yn cael eu recriwtio trwy gyflenwyr cymeradwy Cyfoeth Naturiol Cymru, Pertemps a Hays.

Ein hymrwymiadau yn y dyfodol

Dyma ddatganiad Caethwasiaeth Fodern cyntaf CNC. Mae'n darparu meincnod i ni adeiladu arno a'i ddatblygu yn y dyfodol, a byddwn yn adolygu ein cynnydd a'n datganiad yn flynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol a gweithredol.

Yn ystod blwyddyn weithredol 2020-21 byddwn yn hwyluso trafodaeth ar draws y sefydliad ynghylch y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (2015) gyda'r bwriad o ddatblygu cynllun manylach a blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Y gweithgareddau penodol rydym yn ymrwymo iddynt yn 2020-21 yw:

 • Byddwn yn ymrwymo i ‘God Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi’ Llywodraeth Cymru a byddwn yn mabwysiadu dull cyfannol gyda'r nod o fynd i'r afael â chosbrestru, hunangyflogaeth ffug, defnydd annheg o gynlluniau ymbarél a chontractau oriau heb warant (dim oriau) gan dalu'r Cyflog Byw go iawn, yn ogystal â Chaethwasiaeth Fodern a cham-drin hawliau dynol.

 • Byddwn yn cynnal asesiad ym meysydd Caffael, Masnachol, Prydlesi, Adnoddau Dynol a Chyfleusterau a Gwasanaethau Fflyd er mwyn adolygu ein cydymffurfiad presennol ag ymrwymiadau'r Cod Ymarfer.
 • Byddwn yn cychwyn trafodaethau ar draws y sefydliad i nodi meysydd eraill o'r busnes y gallai materion sy'n ymwneud â Chaethwasiaeth Fodern effeithio arnynt o bosib.

 • Unwaith y bydd yr asesiadau a'r trafodaethau hyn wedi dod i ben, byddwn yn blaenoriaethu'r ymrwymiadau yn unol â sefyllfa bresennol CNC gan ddatblygu cynllun gweithredu gydag amserlenni i nodi'r gweithgareddau a'r camau y byddwn yn eu cymryd i weithredu pob ymrwymiad.

 • Byddwn yn penodi Hyrwyddwr Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol.

 • Byddwn yn sicrhau bod ein mecanwaith chwythu'r chwiban hefyd yn caniatáu i bobl o’r tu allan i'n sefydliad godi amheuon o arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesegol.

 • Byddwn yn ymgorffori ystyriaeth o'r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern (2015) o fewn y broses ddatblygu ac adolygu ar gyfer ein holl bolisïau a gweithdrefnau corfforaethol.

 • Byddwn yn archwilio pa gyfleoedd hyfforddi sy'n bodoli o fewn y maes hwn a allai fod yn briodol ar gyfer staff CNC.

 • Bydd y datganiad hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn ac mae wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd.

Llofnodwyd gan:

Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiedig: 21.05.20

Diweddarwyd ddiwethaf