Ein hymateb i Storm Ciara a Storm Dennis

Ein hadolygiad o stormydd Chwefror 2020

Ni fydd cadarnhad y Swyddfa Dywydd mai Chwefror 2020 oedd y mis Chwefror gwlypaf ers dechrau’r cofnodion yn syndod i'r cymunedau a ddioddefodd effeithiau dinistriol y glaw a'r llifogydd eithriadol bryd hynny.

Cyrhaeddodd Stormydd Ciara, Dennis a Jorge yn fuan wedi gaeaf gwlyb iawn, ac effeithiodd dyfroedd y llifogydd a ddaeth yn eu sgil ar 3,130 eiddo ledled Cymru.

Rydym yn cydymdeimlo â’r rhai sy'n dal i adfer ac ailadeiladu heddiw yn sgil yr effeithiau hynny.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn adolygu ein hymateb i’r stormydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar ein gweithrediadau rheoli llifogydd ac edrych ar sut y gellid addasu'r arferion presennol o reoli ein ystâd tir i leihau'r perygl o lifogydd. 

Cyhoeddwyd canlyniad yr adolygiadau hyn gennym ar 22 Hydref 2020.

Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru 

Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Ddata'r Digwyddiadau Llifogydd 

Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adolygiad Rheoli Digwyddiadau Llifogydd 

Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adroddiad Adolygu Rheoli Ein Ystâd Tir 

Llifogydd yng Nghymru ym mis Chwefror 2020: Adroddiad Adfer Llifogydd 

Mae ein Storymap yn adrodd hanes y stormydd eithriadol ym mis Chwefror a chanlyniadau ein hadolygiadau

Mae llifogydd wedi effeithio ar fy eiddo 

 • Peidiwch â gwneud unrhyw beth a allai beryglu eich iechyd a'ch diogelwch
 • Cysylltwch â'ch cwmni yswiriant a dilynwch eu cyngor
 • Os ydych chi’n rhentu eich eiddo, cysylltwch â'ch landlord a'ch cwmni yswiriant cynnwys cyn gynted â phosibl
 • Cysylltwch â'ch awdurdod lleol os nad oes gennych chi yswiriant a dilynwch eu cyngor
 • Dilynwch gyngor eich awdurdod lleol ynghylch glanhau'r gwastraff
 • Gall llifogydd effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol, cofiwch fod cyngor ar gael gan amrywiaeth o sefydliadau

Mae cyngor ymarferol manylach ar gael ar ein tudalen beth i'w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

Cymorth ariannol

Os effeithiwyd ar eich cartref neu fusnes, mae'n bosibl y gallwch chi gael cymorth ariannol i'ch helpu i gael eich cefn atoch.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y gallwch chi hawlio at gyfer gymorth ariannol os cafodd eich cartref ei effeithio gan lifogydd yn ystod mis Chwefror 2020.

Gwybodaeth leol ychwanegol

Gall eich Awdurdod Lleol eich cynghori chi ar y canlynol:

 • Grantiau Adferiad Llifogydd Cymunedol
 • Llety brys/amgen
 • Esemptiadau Treth Gyngor
 • Casgliadau gwastraff
 • Beth i'w wneud â bagiau tywod ar ôl llifogydd (mae bag tywod halogedig yn un sydd wedi'i gyffwrdd gan ddŵr llifogydd, carthion, olew neu danwydd). Mae angen trin hyn fel gwastraff halogedig.

Chwiliwch am fanylion cyswllt eich awdurdod lleol.

Byddwch yn ymwybodol o sgamiau

Os yw llifogydd wedi effeithio ar eich eiddo, efallai y byddwch chi’n awyddus i gwblhau gwaith adfer yn gyflym. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus. Os oes angen cyngor penodol arnoch chi, bydd adran safonau masnach eich awdurdod lleol a'r heddlu lleol yn gallu’ch helpu chi.

Gallwch chi gysylltu â Cyngor ar Bopeth os oes angen cyngor penodol arnoch chi. Rhif eu Llinell Gymorth ar gyfer Defnyddwyr yw 0808 223 1133 a rhif eu gwasanaeth Cymraeg yw 0808 223 1144.

Dyma rai darnau cyffredinol o gyngor:

 • Siaradwch â'ch cwmni yswiriant yn gyntaf.
 • Cyngor Heddlu De Cymru yw y dylech wirio manylion adnabod bob amser gan y bydd galwyr cyfreithlon yn hapus i aros y tu allan i'ch eiddo tra byddwch chi’n galw’r sefydliad i wirio pwy ydyn nhw.
 • Dewch o hyd i weithiwr proffesiynol cyfrifol ar gyfer y gwaith, er enghraifft defnyddiwch Trustmark a gymeradwyir gan y llywodraeth o ran ansawdd
 • Mynnwch gael sawl dyfynbris ar gyfer unrhyw waith
 • Gwiriwch gymeradwyaeth neu ardystiad cyrff masnachu
 • Peidiwch â theimlo pwysau i ymrwymo ar y diwrnod

Os ydych chi’n credu’ch bod wedi cael eich twyllo, gallwch roi gwybod i Action Fraud. Rhowch wybod iddyn nhw ar-lein ar Action Fraud neu ffoniwch 0300 123 2040.

Ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd

Gall llifogydd fod â sawl ffynhonnell – afonydd, y llanw, rhwydweithiau carthffosiaeth neu pan na all y ddaear ddal mwy o ddŵr. Felly, bydd angen i ni weithio'n agos gyda'n partneriaid mewn awdurdodau lleol a'r gwasanaethau brys i ymchwilio'n llawn i'r digwyddiadau a bydd hyn yn cymryd amser.

I helpu ein hymchwiliadau ac er mwyn casglu gwybodaeth, anfonwch unrhyw luniau dyddiedig a dynnwyd yn ystod y digwyddiad gyda lleoliadau penodol, gan ddangos ble y cyrhaeddodd y dŵr, ble y gorlifodd yr afon dros y lan, neu fanylion ynghylch a aeth lefel y dŵr yn uwch na’r amddiffynfeydd at enquiries@naturalresourceswales.gov.uk.

Nodwch na fyddwn ni efallai’n gallu ymateb i bob un yn unigol. Fodd bynnag, byddwn yn adolygu ac yn coladu'r holl wybodaeth a ddarperir.

Gweithio mewn neu o amgylch afon: mesurau dros dro ar gyfer llifogydd yng Nghymru

Mewn ymateb i'r tywydd a'r llifogydd hyn na welwyd eu tebyg o’r blaen, rydyn ni wedi darparu cymorth ar gyfer gwaith atgyweirio brys mewn neu gerllaw prif afonydd.

Cofrestru ar gyfer Rhybuddion Llifogydd - byddwch yn barod a Rhybuddion Llifogydd

Gallwch gofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd yn rhad ac am ddim.

Os ydych yn credu eich bod wedi cofrestru â’r gwasanaeth ond heb dderbyn Rhybudd Llifogydd neu Neges Llifogydd - byddwch yn barod, a fyddai’n bosibl ichi gysylltu â ni er mwyn i ni allu cadarnhau eich bod wedi cofrestru â’ch manylion cyswllt cyfredol.

Rhagor o wybodaeth a chymorth

Gallwch ddod o hyd i fanylion sefydliadau sy’n gallu cynnig cymorth a chefnogaeth ar ein tudalennau beth i’w wneud cyn, yn ystod ac yn dilyn llifogydd.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol neu os hoffech roi gwybod am ddigwyddiad cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000.

Mae’n bosibl cael rhagor o wybodaeth hefyd drwy ffonio Gwasanaeth 24/7 Floodline - 0345 988 1188.

Diweddarwyd ddiwethaf