Safonau Iaith Gymraeg

Ynglŷn â’n Safonau Iaith

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i orfodi dyletswyddau ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o safonau ymddygiad o ran y Gymraeg. O 25 Ionawr 2017, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg o dan Adran 47 y Mesur, sy’n disodli ein Cynllun Iaith Gymraeg.

Mae’r Polisi Safonau’r Gymraeg hwn yn disgrifio sut y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn:

 • Trin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na’r Saesneg
 • Cynnig mwy o eglurder i siaradwyr Cymraeg ynghylch y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn gennym trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Nodi sut yr ydym yn bwriadu cydymffurfio â phob safon ofynnol a gyflwynir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio

Mae’r Safonau y mae’n ofynnol i ni gydymffurfio â nhw wedi’u rhannu’n bedwar category:

 • Cyflenwi Gwasanaethau
 • Llunio Polisi
 • Gweithredu
 • Cadw Cofnodion

Mae cyfeiriadau at iaith ddewisol yn y polisi hwn yn ymwneud â’r Gymraeg neu’r Saesneg.

Cwynion Iaith

Bydd unrhyw gwyn yn ymwneud â chydymffurfiad â’r Safonau Iaith Gymraeg neu ddiffyg ein sefydliad i ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yn dilyn ein trefn gwynion arferol.  Bydd unrhyw gwyn yn ymwneud a’r iaith Gymraeg yn cael ei nodi yn ein Hadroddiad Blynyddol.

Gall unrhyw gwyn yn ymwneud a’r iaith Gymraeg gael eu cyfeirio at Comisiynydd y Gymraeg.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf yn cynnwys yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Gweithio tuag at sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad dwyieithog naturiol yn ein holl weithleoedd pan fyddwn yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd, pan fyddwn yn gweithio gyda’n partneriaid, a hefyd yn ein gweinyddiaeth fewnol
 • Annog ein gweithlu i ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i sefydlu’i hun fel sefydliad dwyieithog
 • Cynyddu’n raddol gyfran y staff ar bob lefel sydd â’r gallu a’r hyder i siarad ac i ysgrifennu Cymraeg, er mwyn cyflawni egwyddorion y Cynllun hwn
 • Meithrin rhagor o arbenigwyr sy’n siarad Cymraeg ym meysydd amgylcheddol a gwyddonol ein gwaith, a thrwy hyn, gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn meysydd arbenigol
 • Bod yn rhagweithiol wrth chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg trwy gydweithio â phartneriaid ac unigolion ledled y sector amgylcheddol a thu hwnt, ac annog arfer dwyieithog da

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Yr Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Blynyddol 2016–2017 PDF [361.1 KB]
Welsh Language Scheme WORD [392.5 KB]
Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2018 - 2019 PDF [674.2 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf